Η τακτοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών δίνει τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες να εξασφαλίσουν την ακίνητη περιουσία τους και να τη διαχειριστούν πλέον με νόμιμο τρόπο, ώστε να τη μεταβιβάζουν | πωλούν | ενοικιάζουν ανεμπόδιστα.

Σημαντική προϋπόθεσή για την ένταξη του ακίνητου στη ρύθμιση είναι να έχει ολοκληρωθεί ο φέρων οργανισμός του μέχρι την 28/07/2011 και να μη βρίσκεται εντός προστατευόμενης περιοχής.

Ο ισχύων νόμος για την υπαγωγή μιας κατασκευής στη ρύθμιση αυθαιρεσίας είναι ο  4495/2017, ‘Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις, ΦΕΚ 167Α/ 03-11-2017.


H διαδικασία ένταξης στο ν. 4495/2017 περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

| επί τόπου έλεγχος δομήματος 

| έλεγχος παλαιών οικοδομικών αδειών 

τοπογραφική αποτύπωση + μέτρηση διαστάσεων έσω-έξω κτηρίου  

καταγραφή + υπολογισμός προστίμου στο σύστημα αυθαιρέτων του Τ.Ε.Ε.  

υπαγωγή + πληρωμή του παραβόλου από τον ιδιοκτήτη  

|  οριστική υπαγωγή + αποπληρωμή (εφάπαξ ή με δόσεις) του προστίμου

εκπόνηση σχεδίων – τεχνική έκθεση στατικού ελέγχου/μελέτη στατικής επάρκειας + ηλεκτρονική ανάρτηση στο σύστημα αυθαιρέτων


| Oφέλη από την τακτοποίηση αυθαιρέτων 

|  για τα ρυθμιζόμενα αυθαίρετα δεν επιβάλλονται πλέον πρόστιμα ανέγερσης,  διατήρησης ή άλλες κυρώσεις κατεδάφισης

| γίνεται δυνατή κάθε μεταβίβαση ακινήτου (δωρεά, γονική παροχή, αγοραπωλησία, κλπ)

| δίνεται η δυνατότητα έκδοσης οικοδομικών αδειών στο ακίνητο (βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας)