Η κατασκευή τεχνικών έργων αποτελεί το ουσιαστικότερο μέρος της εργασίας του μηχανικού, καθώς η εφαρμογή της μελέτης, η ορθή χρήση μηχανημάτων, υλικών και τεχνικών και η τήρηση των κανόνων ασφαλείας απαιτούν κατάρτιση, εμπειρία και υπευθυνότητα. 

Χάρη στη συμμετοχή σε έργα διαφορετικών απαιτήσεων, το τεχνικό γραφείο έχει τη δυνατότητα να αναλάβει την επίβλεψη και κατασκευή ποικίλων εργασιών. 

Γνώμονας πάντα είναι η επιλογή μεθόδων και τεχνικών εφαρμογών βάσει της οικονομίας, η επιλογή συνεργείων με αξιοπιστία και η ταχύτερη εξέλιξη των εργασιών. 

Η επίβλεψη ακολουθεί τους κανόνες ασφαλείας εργοταξίου, υπάρχει τακτική παρακολούθηση των εργασιών και οργάνωση της διαδικασίας για την ομαλή πορεία της κατασκευής. 

Ενδεικτικά, αναφέρονται ορισμένες κατηγορίες έργων ¦

επίβλεψη νέων οικοδομών (απλά + ειδικά κτήρια) | επισκευή πέτρινων κτισμάτων | αποκατάσταση βλαβών Ω.Σ.|

αποκατάσταση κτηρίων σε παραδοσιακούς οικισμούς | επίβλεψη κατεδάφισης κτηρίων | εφαρμογή συστήματος θερμοπρόσοψης |

εφαρμογή συστήματος μόνωσης δωμάτων, αρμών, υπογείων |  επίβλεψη εργασιών εσωτερικών διαρρυθμίσεων – επισκευών.