συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα  |  Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο + ιδιωτικά μελετητικά γραφεία

|  ‘Διερεύνηση διάδοσης πλημμυρικού κύματος σε περίπτωση αστοχίας του φράγματος Κνίδης’’, μελετήτρια Ι. Ξανθοπούλου, 2008-2009.

|  ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ., ‘Έρευνα σε φυσικά και μαθηματικά ομοιώματα τριών τεχνικών έργων των αντιπλημμυρικών έργων χειμάρρου Διακονιάρη’,

   επιστημονικός υπεύθυνος: Αναστάσιος Στάμου, Αναπλ. Καθηγητής Ε.Μ.Π.,2006-2007.

|  ΔΕΗ, ‘Μελέτη των συνθηκών κυκλοφορίας του νερού ψύξης των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ στον Όρμο Αλιβερίου’,

   επιστημονικός υπεύθυνος: Αναστάσιος Στάμου, Αναπλ. Καθηγητής Ε.Μ.Π., 2006-2007.

|  ‘Εκτίμηση κυματικών, υδροδυναμικών και περιβαλλοντικών συνθηκών μέσω αριθμητικών προσομοιωμάτων σε παράκτια περιοχή της’,

    επιστημονικός υπεύθυνος: Κωνσταντίνος Μέμος , Καθηγητής Ε.Μ.Π, 2006-2007.

|  ΔΕΗ, ‘Έρευνα διάδοσης κυμάτων λόγω θραύσης φραγμάτων επί του ποταμού Αχελώου’,

   επιστημονικός υπεύθυνος: Κωνσταντίνος Μέμος , Καθηγητής Ε.Μ.Π., 2006.

|  ΓΓΕΤ, ‘Αξιοποίηση και εκμετάλλευση λογισμικού διαχείρισης επιφανειακών υδατικών πόρων’,02 ΠΡΑΞΗ 99,

   επιστημονικός υπεύθυνος: Αναστάσιος Στάμου, Αναπλ. Καθηγητής Ε.Μ.Π., 2003-2005.

|  ΔΕΗ, ‘Διερεύνηση Διάδοσης Πλημμυρικού Κύματος από Αστοχία του Φράγματος του Υ.Η.Σ. Αγιάς Κρήτης’,

   επιστημονικός υπεύθυνος: Αναστάσιος Στάμου, Αναπλ.Καθηγητής Ε.Μ.Π.,2004-2005.

| ΔΕΗ, ‘Έρευνα διάδοσης εξαιρετικών πλημμυρικών κυμάτων λόγω θραύσης φραγμάτων στον ποταμό Αλιάκμονα’,

   επιστημονικός υπεύθυνος: Κωνσταντίνος Μέμος, Καθηγητής Ε.Μ.Π., 2004-2005.

|  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – Γ.Γ.Ο.Α., ‘Προσδιορισμός και Βελτίωση των Συνθηκών Εσωτερικού Περιβάλλοντος

   (ασφάλειας, ποιότητας αέρα και άνεσης) των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων Ολυμπιακών Αγώνων 2004 με τη χρήση Μαθηματικών Μοντέλων’,

   επιστημονικός υπεύθυνος: Αναστάσιος Στάμου, Αναπλ. Καθηγητής Ε.Μ.Π., 2003-2004.

|  Δήμος Φιλοθέης, ‘Διερεύνηση και αντιμετώπιση προβλημάτων ευστάθειας των πρανών και του πυθμένα του ρέματος Φιλοθέης

   με τη χρήση μαθηματικών μοντέλων και σύγχρονων περιβαλλοντικών τεχνικών’, 

   επιστημονικός υπεύθυνος: Αναστάσιος Στάμου, Αναπλ. Καθηγητής Ε.Μ.Π.,2004-2006.

| Μηχανική ΑΕ, ‘Διερεύνηση διάδοσης πλημμυρικού κύματος σε περίπτωση αστοχίας του Υδροταμιευτήρα περιοχής Αγίου Νικολάου’,

   μελετήτρια Ι. Ξανθοπούλου, 2004.

| ΔΕΥΑ Αλεξανδρούπολης, ‘Διερεύνηση διάδοσης πλημμυρικού κύματος σε περίπτωση  αστοχίας του Υδροταμιευτήρα περιοχής Διπόταμου’,

  μελετήτρια Ι. Ξανθοπούλου, Οκτ.-Δεκ. 2004.